Natalija Kozar

Natalija Kozar, prof. soc. pedag.

Sem Natalija Kozar, profesorica socialne pedagogike, diplomantka Pedagoške fakultete v Ljubljani z opravljenim strokovnim izpitom s področja vzgoje in izobraževanja. Tekom študija sem se srečevala s pestro paleto uporabnikov, ki so potrebovali pomoč na različnih področjih. V sodelovanju z mladinskimi centri, vzgojnimi domovi, svetovalnimi centri, zdravstvenimi domovi, osnovnimi in srednjami šolami ter vrtci sem izkušnje pridobivala tudi kot prostovoljka.

Že 25 let sem zaposlena v vzgoji in izobraževanju. Delam z otroki in mladostniki, ki se tekom izobraževanja srečujejo s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, z vedenjskimi in čustvenimi težavami, s težavami pri oblikovanju samopodobe, z nadarjenimi otroki in mladostniki ter ostalimi kategorijami posebnih potreb. Ob tem aktivno sodelujem s starši in zunanjimi institucijami z namenom pomagati otroku in mladostniku ter družini, v kateri otrok biva. Moja primarna naloga je integracija »drugačnih« posameznikov ali skupin v širšo socialno skupnost. Uporabnikom sem v pomoč pri premagovanju primanjkljajev, ovir oz. motenj, moje glavno vodilo pa so močne točke posameznika in njegovega ožjega in širšega okolja.

Stalno se strokovno izpopolnjujem, obiskujem seminarje, tečaje in s predstavitvijo strokovnih člankov aktivno sodelujem na mednarodnih konferencah.

Kaj je socialna pedagogika?

Socialna pedagogika je veda, ki se ukvarja s proučevanjem položaja prikrajšanih ljudi, ki imajo težave z lastnim uveljavljanjem in vklapljanjem v družbeno življenje ali pa kršijo družbene norme. Socialna pedagogika poskuša delati skladno z željami teh ljudi. Socialni pedagog se ukvarja z drugačnimi in za to delo tudi potrebuje določeno stopnjo sprejemanja drugačnosti.

Socialno pedagoško delo zavzema vedno večji in širši diapazon ciljnih skupin in posameznikov, kateri potrebujejo tako preventivne vzgojne, socialne, učne in celostne oblike pomoči v socialnem vključevanju in kompenzatorne in osebnostno in socialno vključevalne kompetence za kvalitetno pomoč. Pridobljena znanja socialni pedagog uporabi pri analizi stanja in delovanja v konkretni življenjski situaciji vsakega posebej in družbe kot celote. 

Moje kompetence

 • Sodelovalno delo v več disciplinarnih strokovnih, projektnih, analitičnih, elevacijskih skupinah. Empatičnost in komunikacijska odprtost.
 • Sintetično, analitično, ustvarjalno mišljenje ter reševanje problemov.
 • Občutljivost/odprtost za ljudi in socialne situacije. Razumevanje različnosti kot kvalitete, sprejemanje drugačnosti, odklonskosti.
 • Razumevanje različnih pojavnih oblik osebnega in socialnega nasilja ter njegovih vzrokov.
 • Poznavanje in razumevanje razvojnih zakonitosti, razlik in potreb posameznika.
 • Uporaba specialno pedagoških znanj za delo z otroki s posebnimi potrebami.
 • Organiziranje aktivnega in samostojnega učenja, usposabljanje učencev za učinkovito uč
 • Razumevanje odnosov med vzgojno-izobraževalno institucijo in socialnim okoljem – sistemsko gledanje in delovanje. Zavzemanje za spremembe sistema, ki zagotavljajo osnovne pravice in potrebe uporabnika oz. skupine.
 • Obvladanje postopkov in principov svetovalnega dela in načrtovanje ter izvajanje intervencijskih programov.
 • Oblikovanje celovite ocene potreb posameznika oz. skupine, njihovih močnih in šibkih področij ob upoštevanju okoljskih dejavnikov (fizičnih, socialnih, kulturnih).
 • Načrtovanje in oblikovanje individualiziranih programov socialno pedagoškega dela.
 • Sodelovanje in delo s starši, družinami in drugimi pomembnimi uporabnikovimi socialnimi skupinami.
 • Avtonomnost, (samo)kritičnost, (samo)refleksivnost, (samo)evalviranje in prizadevanje za kakovost.

Področja dela

S starši:

 • soustvarjanje rešitev in spoštljiv, vzajemen odnos,
 • svetovanje ob stiskah otrok in mladostnikov,
 • opogumljanje za učinkovito vzgojno delovanje,
 • iskanju načinov pozitivne komunikacije z otrokom in mladostnikom,
 • postavljanje realnih ciljev in iskanje poti do cilja,
 • razumevanje drugačnosti otroka in vpetosti v družbo,
 • reševanje konfiktnih situacij,
 • analiza posameznih vzgojnih ravnanj s strani staršev ter iskanje ustreznejših načinov reševanja aktualnih problemov v druž

Z otroki in mladostniki:

 • učenje učnih strategij,
 • čustvena podpora ter razvijanje in krepitev samopodobe,
 • ozaveščanje posameznih čustev,
 • komunikacijske veščine in veščine sodelovanja,
 • samokontrola in prevzemanje odgovornosti,
 • strategije reševanja sporov,
 • veščine za večjo samostojnost ter
 • pomoč otrokom s posebnimi potrebami.

Potek svetovanja

Ko se soočate s težavami, stiskami in strahovi, niste nikoli dovolj pripravljeni na dolgotrajen in ne vedno prijeten proces spremembe. Zato v proces svetovalne obravnave vstopate z zavedanjem, da vsaka sprememba zahteva določen čas. Potrebno si je dovoliti sprememb in biti pri tem potrpežljiv. Pot bo težka, vendar vredna.

 • srečanja morajo potekati redno, najbolje enkrat tedensko, ob točno dogovorjeni uri,
 • po dogovoru prihajate sami ali skupaj z otrokom oz. mladostnikom,
 • posamezno srečanje traja od 45 do 60 minut,
 • v uvodnem razgovoru boste spregovorili o težavi vašega otroka oz. mladostnika in vas, o pričakovanjih,
 • definirali boste cilje in
 • skupaj bomo določili način dela.

Ker je brez odkritosti težko prepoznati in reševati težave, govorite o sebi in otroku odkrito, brez zadržkov in ovir.

Za vas sem tu, da mi poveste svojo zgodbo, kaj si želite vi in vaš otrok, kako se počutite, kakšne načrte imate, kaj vam je v življenju pomembno, česa se bojite in kaj vas skrbi. Skupaj bomo gradili prostor, v katerem se boste počutili varno, sposobno in opolnomočeno. To bo vaša pot in jaz bom hodila z vami.

»Vsaka sprememba je na začetku težka,

v sredini neurejena in zmedena,

na koncu pa čudovita.«

Robin Sharma